• Home
  • Projekty
  • Konkurs punktowy - Jarmark św. Dominika 2023

Konkurs punktowy - Jarmark św. Dominika 2023

Regulamin


Regulamin Konkursu punktowego - Jarmark św. Dominika 2023  
(zwanego dalej: “Konkursem”)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139108, jak również zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod tym samym nr KRS, posiadającym nr NIP: 5832887298, REGON: 192882979.

1.3 Przebieg Konkursu 
1. Konkurs polega na odwiedzaniu przez uczestników nośników graficznych umieszczonych na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku oraz samodzielnym sczytywaniu zamieszczonych na tych nośnikach kodów QR za pomocą telefonu komórkowego wykorzystując aplikację mobilną Jestem z Gdańska (do pobrania: Android | iOS) lub Gdańska Karta Turysty (do pobrania: Android | iOS). 
2. Za jednorazowe odwiedzenie każdego z powyższych nośników i pomyślne wykonanie czynności opisanej w ust. 1  przyznany zostanie 1 (słownie: jeden) punkt dominikański23 (zwany dalej: "Punktem"). Punkty nie będą przyznawane za powrót do już odwiedzonego obiektu, w którym już przyznano Punkt. 
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgromadzenie w trakcie trwania Konkursu Punktów w odpowiedniej ilości i rezerwacja wybranej nagrody poprzez konto uczestnika w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl lub w systemie Karty Turysty na stronie internetowej kartaturysty.visitgdansk.com. Każda z nagród będzie czytelnie opisana ilością dostępnych sztuk oraz ilością Punktów niezbędną do jej otrzymania. Po pomyślnej rezerwacji nagrody odpowiednia ilość Punktów zostanie odjęta od sumy Punktów zgromadzonych przez uczestnika.
4. W trakcie trwania Konkursu jeden uczestnik może zarezerwować i otrzymać więcej niż jedną nagrodę pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości Punktów.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
1. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora i adresowany jest do osób posiadających konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca 2023 oraz będących użytkownikami aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska, jak również do osób posiadających Kartę Turysty w formie aplikacji mobilnej Gdańska Karta Turysty z ważnym i aktywowanym Pakietem Jarmarkowym 2023.
2. Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. W razie wątpliwości co do tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 1., ust. 2 i ust. 4.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk, a także ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, a także wszystkie osoby pozostające z Organizatorem lub Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. w stosunku cywilnoprawnym.
5. W odniesieniu do osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym niepełnoletniej) dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród jest podpisanie przez jej przedstawiciela prawnego (w tym rodzica/opiekuna), opiekuna prawnego lub inną uprawnioną osobę oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w Konkursie i złożonej w imieniu tej osoby deklaracji, że:
-  zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach przeprowadzenia konkursu przez Organizatora.
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

2.2. Terminy i odbiór nagród
1.  Konkurs odbywać się będzie od 25 lipca do 12 sierpnia 2023 roku.
2.  Nagrody (po uprzedniej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 3) można odbierać najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2023 roku w punkcie Gdańskiej Informacji Turystycznej (Długi Targ 28/29), w godz. 10:00-18:00. Nagrody nieodebrane w tym terminie wracają do ogólnej puli do dyspozycji Organizatora.

2.3. Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie: gadżety promocyjne, gry, vouchery etc. Liczba nagród jest ograniczona. 
2. Uczestnicy po przekazaniu danych osobowych i podpisaniu zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Konkursu oraz przedstawieniu zgody, o której mowa w pkt. 2.1 ust. 5 powyżej (jeśli dotyczy) otrzymają nagrody, o których mowa w ust.1, po wcześniejszej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 3.
3. Nagrody zostaną przekazane laureatom w sposób wskazany przez Organizatora. 
4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą odebrać nagrodę w towarzystwie rodzica / opiekuna prawnego.
5. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6. Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.). 

3. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator. 
2. Dobrowolne przekazanie danych osobowych dotyczy tylko indywidualnych laureatów, którzy zgłoszą się po nagrodę. 

4. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- 1.1 zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- 1.2 za zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody wskazanej w Regulaminie.
3. Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
4. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.