• Home
 • REGULAMIN KARTY TURYSTY

REGULAMIN KARTY TURYSTY


I.    DEFINICJE

 1. Projekt Karta Turysty– oferta specjalna dla odwiedzających województwo pomorskie, mająca na celu promocję turystyczną.
 2. Organizator – Stowarzyszenie  Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22 , wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298.
 3. Partner – podmiot będący uczestnikiem Projektu Karta Turysty który na podstawie umów zawartych z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi Użytkownikom Karty na specjalnych warunkach, określonych w Przewodniku.
 4. Obiekt – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Karta Turysty.
 5. Przewodnik – informacja o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów Przewodnik zawiera dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis i jest dostępny na stronie www.kartaturysty.visitgdansk.com
 6. Użytkownik Karty – nabywca Karty Turysty, który dokonał Aktywacji Karty.
 7. Karta Turysty – plastikowa karta stanowiąca nośnik danych elektronicznych Pakietów, posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny, posiadająca dane Użytkownika Karty (personalizowana). Nośnik może być wykorzystany wielokrotnie, do umieszczenia na nim nieograniczonej ilości Pakietów wykupionych przez jego właściciela.
 8. Pakiety – specjalne oferty Partnerów kierowane do Użytkowników Karty i obowiązujące przez okres Opcji czasowej od momentu Aktywacji Pakietu. Pakiety umieszczane są na Karcie Turysty w postaci danych elektronicznych.
 9. Aktywacja Pakietu – Aktywacja Pakietu dokonywana jest w momencie jego sprzedaży przez Użytkownika Karty i następuje poprzez  wskazanie daty aktywacji przez Użytkownika Karty. Aktywacja pakietu może nastąpić wyłącznie w okresie jego obowiązywania, wskazanym każdorazowo przy opisie danego Pakietu. Od momentu Aktywacji Pakietu rozpoczyna bieg Opcja czasowa.
 10. Opcja czasowa – 24,48, 72 lub 720 godzin - w zależności od rodzaju wykupionego Pakietu.
 11. Pakiet– bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie dodatkowej oferty Karty Turysty, honorowanej w Obiektach opisanych w Przewodniku , uprawniająca do rabatów, ulg lub świadczeń opisanych w Przewodniku.   
 12. Bilet Metropolitalny – bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie dodatkowej oferty z Opcją Czasową, honorowanej w środkach transportu publicznego na terenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (Kolejowo-komunalny bilet metropolitalny wszystkich organizatorów) na zasadach określonych w Uchwale nr 20/2007 z późn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dostępnej w aktualnej wersji na stronie internetowej www.mzkmg.org, które mogą ulegać zmianie na warunkach określonych w ww. dokumentach.
 13. Czytnik – sprzęt kontrolerski umożliwiający sprawdzenie, czy na danej Karcie Turysty znajduje się aktywowany Pakiet, uprawniający do wejścia do Obiektu, uzyskania rabatu, skorzystania z innego świadczenia. 
 14. Autoryzowany punkt sprzedaży – Punkt Informacji Turystycznej zarządzany przez Organizatora. Lista Autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.visitgdansk.com/kartaturysty.
 15. Partnerski punkt sprzedaży – inny punkt sprzedaży Karty Turysty oraz Pakietów. Partnerskie punkty sprzedaży wymienione są na stronie kartaturysty.visitgdansk.com
 16. Bilety Partnerów- pojedyncze bilety do atrakcji turystycznych, sprzedawane przez system Karty Turysty
 
II.    INFORMACJE OGÓLNE
 1. Karta Turysty stanowi ofertę rabatów, ulg lub świadczeń udzielanych przez Partnerów w ramach poszczególnych Pakietów opisanych szczegółowo w Przewodniku i obowiązujących przez czas wskazany w Przewodniku.  
 2. Oferta zniżek w ramach poszczególnych Pakietów jest dostępna od momentu wprowadzenia Pakietu na Kartę Turysty. Pakiet jest to bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie Karty Turysty:
  1. jest honorowany w Obiektach lub przez Partnerów opisanych w Przewodniku na zasadach opisanych w Przewodniku. Informacje na temat świadczeń oferowanych w ramach danego Pakietu znajdują się w Przewodniku;
  2. skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia w ramach Pakietu może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności Karty Turysty i Pakietu w Czytniku, dostępnym w danym Obiekcie. Użytkownik Karty zobowiązany jest udostępnić Partnerowi Kartę Turysty w celu wykonania weryfikacji. W razie wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów. W przypadku braku udostępnienia Karty Turysty lub w przypadku stwierdzenia braku jej ważności lub braku ważnego Pakietu oraz w przypadku braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz Karty Turysty nie jest jej właścicielem, Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia.
  3. Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia w sytuacji kiedy czynniki niezależne od niego lub sytuacje losowe uniemożliwiają mu takie działanie na rzecz Użytkownika Karty
 3. Bilet Metropolitalny jest to bilet elektroniczny, stanowiący doładowanie Karty Turysty: 
  1. obowiązuje w czasie biegu Opcji czasowej;
  2. uprawnia do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz pociągami SKM pomiędzy stacjami Luzino i Cieplewo (bez ograniczeń odcinkowych i strefowych) na zasadach określonych w Uchwale nr 20/2007 z późn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dostępnym w aktualnej wersji na stronie internetowej www.mzkmg.org;
  3. uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich liniach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo i pociągami Przewoźników Kolejowych - Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Przewozów Regionalnych (PR) - na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje Babi Dół, Cieplewo, Luzino oraz Reda Rekowo na zasadach określonych w Uchwale nr 20/2007 z późn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dostępnym w aktualnej wersji na stronie internetowej www.mzkmg.org.
 4. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez rozszerzenie ich o dodatkowe Obiekty, uprawnienia do uzyskania rabatów lub innego rodzaju ulgi bądź usługi. Zmiana oferty, o której mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie od momentu wprowadzenia odpowiedniej zmiany na stronie internetowej www.kartaturysty.visitgdansk.com.
 5. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez usunięcie z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług. Zmiana oferty w ramach poszczególnych Pakietów polegająca na usunięciu z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług nie ma zastosowania do wykupionych oraz Aktywowanych Pakietów. Organizator poinformuje o zmianie za pośrednictwem strony internetowej www.kartaturysty.visitgdansk.com.
 6. Po aktywacji Pakietu nie jest możliwa zmiana daty ważności Opcji Czasowej.
 7. Istnieje możliwość wielokrotnego doładowywania Karty Turysty Pakietami.
 8. Pełna lista Partnerów jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: https://kartaturysty.visitgdansk.com/gdansk-lista-partnerow.qbpage
 9. Karta Turysty nie jest kartą płatniczą.
 10. Karta Turysty jest kartą imienną. Dla jej ważności wymagany jest podpis jej właściciela.
 11. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.visitgdansk.com/kartaturysty.
 
III.   CENY
 1. Ceny sprzedaży Karty Turysty oraz poszczególnych Pakietów są ustalane przez Organizatora.
 2. Osoby uprawnione do ulgi mogą nabyć poszczególne Pakiety z zastosowaniem odpowiedniej ulgi.
 3. W przypadku Pakietów uprawnienia do ulg przysługują:
 
 1. kombatantom - na podstawie legitymacji kombatanckiej;
 2. inwalidom słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
 3. emerytom i rencistom oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych na terenie RP) wraz z dokumentem tożsamości;
 4. dzieciom w wieku 4 do 7 lat;
 5. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;
 6. studentom szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej;
 7. studentom zagranicznym wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 „Student” lub karty ISIC;
 8. doktorantom - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich.
 1. W przypadku Biletu Metropolitalnego uprawnienia do ulg w komunikacji publicznej reguluje Uchwała nr 20/2007 z pózn. zm. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Informacje są dostępne na stronie internetowej: www.mzkzg.org 
 2. W przypadku Pakietów Smaki Gdańska ulga nie obowiązuje. Wszystkie warianty tego pakietu (solo, duet oraz kwartet) dostępne są wyłącznie w wersji normalnej- pełnopłatnej. 
 3. Uprawnienia do ulgi mają osoby posiadające przy sobie ważny dokument potwierdzający to uprawnienie. Osoba posługująca się Kartą Turysty z ulgowym Pakietem powinna okazać ważny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi na żądanie Partnera lub uprawnionego kontrolera w środkach komunikacji publicznej oraz w Obiektach.
 
IV.  SIEĆ SPRZEDAŻY
 1. Karta Turysty oraz Pakiety są sprzedawane w Autoryzowanych punktach sprzedaży oraz Partnerskich punktach sprzedaży, wymienionych na stronie internetowej www.kartaturysty.visitgdansk.com a także online – na stronie internetowej www.sklep.visitgdansk.com.
 2. Użytkownik Karty może dokonać zwrotu Pakietu bez podania przyczyny w ciągu 4 godzin od momentu jego zakupu. W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwróci Użytkownikowi Karty zapłaconą przez niego kwotę. Wolę zwrotu Pakietu należy zgłosić Organizatorowi w Autoryzowanym punkcie sprzedaży, z tym że zwrotu Pakietu zakupionego w Partnerskim punkcie sprzedaży można dokonać wyłącznie w tym samym Partnerskim punkcie sprzedaży.
 3. Zwrot Pakietu, o którym mowa w ust. 2, nie może nastąpić po skorzystaniu z Pakietu.
 4. Bilet Metropolitalny nie podlega zwrotowi.
 
V.   REKLAMACJE
 1. W przypadku wadliwego działania Karty Turysty lub Pakietu Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym punktem sprzedaży lub Partnerskim punktem sprzedaży, w którym je zakupił.
 2. W wypadku wadliwego działania Karty Turysty lub Pakietu zakupionego w sklepie internetowym www.kartaturysty.visitgdansk.com należy niezwłocznie skontaktować się z jednym z następujących punktów sprzedaży:

a. Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk 80-830
tel.: 58 301 43 55
e-mail: GCIT@visitgdansk.com
CZYNNE:
maj - wrzesień: 09.00-19.00 / 7dni w tygodniu
październik - kwiecień: 09.00-17.00 / 7dni w tygodniu


b. Informacja Turystyczna i Lotniskowa w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie
ul. Słowackiego 210, Gdańsk 80-298
tel.: 58 348 13 68
e-mail: itlotnisko@visitgdansk.com
CZYNNE:
24 h/dobę / 7 dni w tygodniu
 
 1. Przy zgłaszaniu reklamacji Użytkownik Karty zobowiązany jest do:
 1. złożenia reklamacji w formie pisemnej (na dostępnym w punkcie sprzedaży formularzu reklamacyjnym);
 2. podania niezbędnych danych: numeru Karty Turysty, daty i godziny ważności Karty, Pakietu lub Biletu oraz swoich danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem Karty;
 3. dokładnego opisania wadliwego działania Karty Turysty, Pakietu lub Biletu, którego dotyczy reklamacja;
 4. okazania Karty Turysty;
 5. okazania dokumentu zakupu;
 6. wskazania formy przekazania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 1. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 3 od dnia jej złożenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności okaże się to niemożliwe. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wyniesie do 7 dni roboczych. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik Karty zostanie powiadomiony w jednej z form (według wyboru reklamującego) pisemnej przekazanej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje z przyczyn niezależnych od Operatora lub Partnerów nie będą uwzględniane.
 
VI. ZGUBIENIE KARTY
 1. Użytkownik Karty powinien niezwłocznie zgłosić jej zgubienie Organizatorowi w Autoryzowanym punkcie sprzedaży.
 2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi zgubienia Karty Turysty, Organizator powinien ją niezwłocznie zablokować. Po zablokowaniu Karta Turysty nie będzie mogła zostać ponownie wykorzystana.
 3. W przypadku zgłoszenia zgubienia Karty Turysty przez Użytkownika Karty Organizator może w Autoryzowanym punkcie sprzedaży, po pobraniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 PLN, przypisać Użytkownikowi Karty nowy numer Karty Turysty. W celu przypisania nowego numeru Karty Turysty Użytkownik Karty powinien przedstawić Organizatorowi paragon zakupu Karty Turysty lub Pakietu oraz jego dane wskazane w formularzu wypełnianym podczas zakupu.
 4. Bilet Metropolitalny, ze względu na swój unikatowy charakter, przypisany jest do konkretnego nośnika- plastikowej karty lub aplikacji mobilnej. Po zagubieniu nośnika nie ma możliwości odtworzenia go na nowym nośniku. 
VII. BILETY PARTNERÓW

1. Bilety Partnerów są sprzedawane przez Organizatora na podstawie zawartych odrębnych umów, regulujących obowiązki i odpowiedzialność stron.
2. Użytkownicy Kart mogą kupować Bilety Partnerów samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto na stronie internetowej www.kartaturysty.visitgdansk.com lub w aplikacji Karta Turysty lub udając się do autoryzowanego punktu sprzedaży Karty Turysty lub jednego z punktów partnerskich wskazanych przez Organizatora.
3. Bilety Partnerów są ważne na określony dzień, wybierany przez Użytkownika Karty w chwili zakupu.
4. W przypadku zakupu Biletów Partnerów Użytkownikowi zawierającemu umowę w ramach systemu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
5. Do zakupienia Biletów Partnerów nie jest potrzebny Pakiet.
6. Zakupione Bilety Partnerów są zapisane na kontach Użytkowników Kart w formie elektronicznej.
7. Skorzystanie z zakupionych Biletów Partnerów odbywa się poprzez okazanie pracownikowi Partnera w Obiekcie biletu z zamieszczonym na nim kodem QR i jego pomyślnej weryfikacji.
8. Okazanie Biletu Partnera do weryfikacji w Obiekcie może nastąpić poprzez:
a) okazanie telefonu z Biletem Partnera dostępnym w aplikacji Karta Turysty;
b) okazanie wydruku Biletu Partnera, wysłanego do Użytkownika Karty w wiadomości e-mail potwierdzającej jego zakup;
c) okazanie drukowanego Biletu Partnera otrzymanego przez Użytkownika Karty w autoryzowanym lub partnerskim punkcie sprzedaży Karty Turysty (jeśli dotyczy)
9. Całkowitą odpowiedzialność za realizację usług, których dotyczą Bilety Partnerów, ponoszą Partnerzy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez Partnerów w Obiektach.
 
 
VIII. WEJSCIE W ŻYCIE REGULAMINU
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023.
 2. Z dniem 31.07.2023 r. obowiązujący na sezon 2023/2024 Regulamin traci ważność.

 
VIII.  ZMIANY REGULAMINU
Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.kartaturysty.visitgdansk.com z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Kart oraz Pakietów nabytych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.